Категории

Производители

Алармена система BSM Saturn Home 6D с клавиатура и дайлър


Цена:
218,40 лв с ДДС

BSM006

Алармена система BSM Saturn Home 6 с клавиатура е предназначена за охрана на малки обекти -жилища, магазини, офиси, складове и други с до 8 отделни зони. Има вграден захранващ блок, двойно бронирана сирена, изводи за СОТ, интерфейс на български и английски език, 8 програмируеми зони, 16 потребителски кода, системен часовник, телефонен набирач и енергонезависима памет за събития. Към една централа могат да бъдат включени до 4 клавиатури.

FRC - форсирано включване на системата
STAY - поставяне на системата в домашен режим
BYP - бърэ достъп до менюто за байпасиране на зони
MENU - вход в менюто
1 - Ready - зелен. Kогато свети, системата е в режим на готовност (може да бъде поставена
под охрана).
2 - Arm A - червен. Kогато свети част А на системата е в режим
на охрана, когато мига, е в домашен режим.
3 - Arm B - червен. Kогато свети част Б на системата е в режим
на охрана, когато мига, е в домашен режим.
4 - Trouble - жълт. Kогато мига, има системни проблеми (липсва 220 V или слаба батерия).
Стрелки - придвижване нагоре/надолу в менюто.
CLEAR - връщане в предходното меню или отмяна на направения избор
ENTER - отиване в следващото меню или потвърждение за направения избор.

При вход в менюто на първият ред на дисплея се изобразява активното подменю (в десният
ъгъл на дисплеят се изобразява символът ), а на вторият ред следващото подменю.
Режими на работа
Режим изключена е състоянието, в което централата е снета от охрана. На първия ред на
дисплея се изобразяват отворените зони (ако има такива ) или режим готовност. На втория
ред - текущите дата и час. Когато е в режим готовност (всички зони са пасивни), зеленият
светодиод свети.
Включване/ Изключване на системата
Включването на системата става чрез въвеждане на код. Ако функцията бързо включване е разрешена, включването става чрез натискане на бутон ENTER, след което започва отброяване на изходното време, като от вградения в клавиатурата зумер се издава по един звук на всяка секунда. Последните 10 сек. този звук е двоен. В този режим свети червеният светодиод.
При включване в домашен режим първо се натиска бутон STAY, след което се въвежда
кодът. Ако е разрешена функцията бърз домашен режим, включването става само с натискане на бутон STAY. В този режим червеният светодиод мига.
Включването в домашен режим се използва в случаите, когато потребителят остава в
охранявания обект и същевременно системата продължава да охранява останалите части от
обекта (други помещения, входни врати, прозорци и др. )
Форсирано включване
Ако опцията форсирано включване е разрешена, системата може да бъде поставена под
охрана дори когато има отворени зони. При това включване системата игнорира зоните със
сработили датчици до момента на тяхното възстановяване - например можете да включите
системата при отворена входна врата, на която има монтиран МУК (магнитно управляем
контакт), и след затварянето на врата системата ще продължи да я охранява. При това включване след въвеждане на кода трябва да се натисне бутон FRC. Системата започва отброяване на изходното време.
Байпасиране
Натиска се бутон BYP, въвежда се потребителски код и ако опцията на съответния код да
байпасира зони е разрешена, се стига до меню.
Когато дадена зона бъде байпасирана, тя се игнорира до момента на снемане от охрана на
системата.
С натискане на бутон 1 се байпасира съответната зона. Това се отбелязва на дисплея със
символа “Ц ”.
С натискане на бутон 0 се отменя байпаса на съответната зона. Това се отбелязва на дисплея със символа ”Х”.
Потвърждаването на настройките става чрез натискане на бутон ENTER.
При натискане на бутон CLEAR се извършва отмяна на направените настройки.
Звукови сигнали
Клик – къс звук. Този звуков сигнал се чува при натискане на бутон.
Потвърждение – два къси звука. Този звуков сигнал се чува при приемане на извършено
действие. Означава, че действието (въвеждане на код, поемане или снемане от охрана и т.н.) е възприето от системата.
Отказ – дълъг звук. Този звуков сигнал се чува при отхвърляне на извършено действие
(въведен грешен потребителски код, отказан достъп до настройките на системата и т.н.).
Камбанка – звук, наподобяващ камбанка. Този звуков сигнал се чува всеки път, когато се
наруши зона, за която е зададен атрибут за звуков сигнал “камбанка”.
Входно време – накъсан звук. Този звуков сигнал се чува след нарушение на входно/изходна зона. Отмерва времето, през което системата трябва да бъде снета от отхрана. Десет секунди преди изтичане на времето звуковият сигнал е с двойна честота.
Изходно време – накъсан звук. Този звуков сигнал се чува след поемане под охрана на
системата. Отброява времето, за което трябва да се напусне охраняваният обект. Десет секунди преди изтичане на времето звуковият сигнал е с двойна честота.
1. ПАМЕТ СЪБИТИЯ - системата поддържа памет за 250 събития.
1.1. Преглед събития - при влизане в менюто на дисплея се извежда последното възникнало събитие. С помощта на стрелките може да се придвижвате във файла със
събитията. Последното събитие е с номер 250 и при възникване на следващото, то ще бъде изтрито от памета на системата. 

2. БАЙПАСИРАНЕ -байпасиране на зони
3. ПРЕГЛЕД ПРОБЛЕМИ - това подменю показват системни проблеми, като липса на захранване 220 V или слаба батерия. При наличието на някакви проблеми жълтият
светодиод мига.
4. ОБСЛУЖВАНЕ
4.1. Език - в това подменю се избира език.
4.2. Сверяване Дата/Час - в това подменю се сверяват часът и датата, като цифрите
са с последователност - ден, месец, година... час, минути.
При въвеждането на нов час, секундите се нулират.
4.4. Тест на зони - в това подменю може да се провери коректната работа на зоните.На
дисплея се изобразява текущото състояние на зоните като ако зоната е активна се изобразява със “1” ако е неактивна със “0” а ако има нарушена верига за самоохрана(тампер) със “Т”. При сработване на някоя от зоните от клавиатурата се генерира звук “камбанка”.
4.6. Корекция час - при неточна работа на часовника в това подменю се въвежда число от 0 до 255, с което може да се коригира работата на часовника (избързване или забавяне), като една единица разлика в това число се отразява със 0.35 сек. (избързване или забавяне) за едно денонощие.
Когато часовникът изостава, се въвежда число от 0 до 125.
Когато часовникът избързва, се въвежда число от 255 до 126.
4.7. Телефонен набирач - Програмират се настройките и телефонните номера.
4.7.1 Разрешен - за да се използва телефонния набирач той трябва да се разреши (“Ц ”).
4.7.2/3. Тонално/Импуслсно набиране - избира се вида на набирането.
4.7.4. Времетраене тон - въвежда се число (1 до 255 сек) чиято стойност е времетраенето на генерирания тон след набиране на телефонния номер.
4.7.5. Телефонни номера - системата потдържа 8 телефонни номера .При програмирането
на телефонните номера със цифровите бутони от “0” до “9” се програмира телефонния номер
и след въвеждането му със да се смени главният код. Въвежда се два пъти новият главен код.
При фабрични настройки главният код е 1 2 3 4.
5. Потребители - в това подменю се програмират кодовете и се задават техните права на
достъп. В системата има 16 потребителски кода, за които глобално се задава дали да бъдат 4 или 6-цифрени. За всеки от тях може да се въведе уникална комбинация от цифри.
5.xx.1. Промяна код - въвежда се кодът, след което се потвърждава същият код.
5.xx.2. Права - с помощта на стрелките се придвижвате в списъка с атрибутите на кода.
С натискане на бутон 1 се разрешава съответният атрибут на кода. Това се отбелязва на
дисплея със символа “Ц ”.
С натискане на бутон “0” се забранява съответният атрибут на кода. Това се отбелязва на
дисплея със символа “Х” .
Потвърждаването на настройките става чрез натискане на бутон ENTER.
5.xx.2.1. Разрешение код - за да може да се използва един програмиран код, той трябва да
се разреши. Ако искате да го изтриете, достатъчно е той да бъде забранен.
5.xx.2.2. Активиране - задава правото на кода да поставя системата под охрана.
5.xx.2.3. Деактивиране – задава правото на кода да снема системата от охрана.
5.xx.2.4. Байпасиране - задава правото на кода да байпасира зони.
5.xx.2.5. Домашен режим – задава правото на кода да поставя системата под охрана в
домашен режим.
5.xx.2.6. Събития четене – задава правото на кода да преглежда паметта със събития.
5.xx.2.7. Достъп част А – задава правото на кода за достъп до част А на системата.
5.xx.2.8. Достъп част Б – задава правото на кода за достъп до част Б на системата.
5.xx.2.9. Програмиране собствен код - задава правото на кода да променя своя собствен
код.
5.xx.2.10. Програмиране друг код - задава правото на кода да променя (програмира) други
кодове.
5.xx.2.11. Сверяване дата/час - задава правото на кода да променя системните дата и час.
5.17. Промяна главен код – след като се програмират кодовете, трябва да се смени главният
код. Въвежда се два пъти новият главен код. При фабрични настройки главният код е 1 2 3 4.
6. Настройки – достъпно само за инсталаторският код.

Гаранционни условия:
Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които са проявени по време на гаранционния срок - 2 години. Ремонта и монтажа се извършва
САМО ОТ ОТОРИЗИРАНИ ОТ ФИРМАТА СПЕЦИАЛИСТИ.
Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от неспазване на инструкциите за ползване. В този случай ремонта се извършва срещу заплащане.

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай