Категории

Производители

Алармена система BSM Saturn Home 5 с 4 дистанционни управления с динамичен код


Цена:
218,40 лв с ДДС

BSM004

Алармена система BSM Saturn Home 5 е предназначена за охрана на малки обекти – апартаменти, магазини, офиси, складове и други обекти с до 4 отделни зони. Има вграден захранващ блок и двойно бронирана сирена. Охраняемите зони са изпълнени като двойно балансирани вериги, програмируемо изключваеми. Системата се управлява чрез дистанционно управление, излъчващо динамичен код. Предлага възможност светодиодна индикация за захранване, охрана, аларма, звукова индикация, включване и изключване, поотделно индикиране състоянието на четирите зони.Притежава 15А релеен изход за включване на допълнителни устройства, допълнителна сирена, телефонен набирач, пейджър и др. Системата се предлага с 2 или 4 дистанционни с динамичен код на управление.

ВЪЗМОЖНОСТИ
- дистанционно управление с два бутона
- ( динамичен код до 6 дистанционни )
- четири зони с двойно балансирани вериги
- индикации за:
- захранването на централата
- състоянието на централата /включена, изключена/
- състоянието на всяка зона /активна, пасивна/
- алармена памет за всяка зона
- памет за последните 8 аларми
- три режима на охрана, два програмируеми
- функция “камбанка” за всяка зона по избор
- двойно захранване /мрежа, акумулатор/ с автоматичен заряд
- вградена магнитодинамична сирена 117dB
- вградени тампер бутони против саботаж
- възможност за свързване на всички стандартни охранителни датчици (12V, нормално
затворени контакти за аларма и саботаж )
- изходи за:
- външна индикация за състоянието /включена, изключена/ 100 мА
- за допълнителна сирена или набирач, 2А към маса
- слаб акумулатор - 100мА към маса
- тих тон при включване и изключване с четири степени на силата.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Дистанционно управление.
Дистанционното управление има два бутона:
- от ляво ( I ) - за включване на централата
- от дясно ( II ) - за изключването и
2.Индикации
В долната част на кутията има следните индикации 220V - зелен, показва наличието на мрежово захранване. При изгасването му системата остава да работи на акумулаторно
захранване и е необходима да се вземат мерки за възстановяването му, тъй като акумулатора осигурява нормална работа от няколко часа до три дни в зависимост от
капацитета му и монтираните датчици, като след неговото изтощаване системата става неуправляема.
Armed - жълт, показва че системата е включена в един от режимите на охрана, а изгасването му че е изключена.
Zone 1 - Zone 4 - червени, показват състоянието на всяка зона. Когато индикацията е изгаснала означава че всички датчици свързани към тази зона са в покой, а когато светне показва че е сработил датчик свързан към тази зона. При изключването на централата ако дадена зона остане да мига, показва че централата е алармирала поради сигнал подаден от датчик от тази зона. Същевременно същата индикация продължава да показва и текущото състояние на зоната - ако има сработил датчик индикацията свети и изгасва за кратко два пъти в секунда, а при покой на дадената зона индикацията е изгаснала и светва за кратко два пъти в секунда.
3. Режими на охрана
Охранителната централа притежава четири режима на охрана/изключена, включена и два специални режима/, като може да бъде поставена във всеки един от тях с помощта
дистанционното управление.
3.1 Изключена
В този режим централата се привежда с натискането на десния бутон преди влизането в охранявания обект. При това се издава двоен тих тон и индикацията Armed изгасва. Ако дистанционното с което се изключва е с динамичен код и батерията му е изтощена под 10V, след двойния тих тон се издава и двоен накъсан тон, като при функция “камбанка” При всяко натискане на този бутон централата извършва посочените действия, независимо от предишното състояние на системата т.е. дали е била включена или изключена преди това.
В този режим централата игнорира състоянието на датчиците към всички зони, като същевременно продължава да следи за целостта на система, и при прекъсване на кабел, отваряне или демонтиране на датчик към дадена зона /саботаж в системата/ веднага се предизвиква аларма.
Саботажните тампери на самата централа са вътрешно свързани към зона 4.
3.2.Включена
В този режим централата се привежда с натискането на левия бутон на дистанционното управление, след напускане на охранявания обект и неговото заключване. При натискането му се издава единичен тих тон и светва жълтата индикация Armed.
След включване първите 6 секунди алармата игнорира състоянието на датчиците, с цел да се избегнат фалшиви аларми от сработили датчици по време на напускане на охраняваните помещения, като четирите червени светодиода на зоните светват да покажат, че се включват всички зони. При изтичане на посоченото време червените светодиоди изгасват и сработването на датчик от която и да е зона предизвиква незабавна аларма.
3.3. Специален режим 1
Централата се включва в този режим по следния начин: при изключена система се натиска левия бутон при което се издава единичен тих тон, след което в рамките на 1 до 6 секунди повторно се натиска същия бутон и се издава продължителен и къс тих тон. При тази последователност светват само програмираните зони за този режим (нормално 1 и 4).
Разликата на този режим от предния е че се включват само програмираните зони за този режим.
3.4. Специален режим 2
Този режим се включва с последователното натискане на левия бутон 3 пъти при изключена централа. При първото натискане централата издава един тих тон и се включва в режим на охрана. При второто натискане ( до 6 сек. ) се минава в първи специален режим и издава един продължителен и един къс тих тон, а при третото натискане един продължителен и два къси тихи тона и се включва втория специален режим. При преминаване през трите режима светодиодите индицират кои зони са включени за дадения режим (нормално зона 1 за този режим).
Натискането на левия бутон след повече от 6 секунди предизвиква само индикация на включения режим ( звукова и светлина). Ако не сте сигурни в кои режим е включена централата изчакайте 10 секунди и натиснете левия бутон. По звуковите сигнали може да разберете режима.
4. Прекратяване на аларма
При настъпване на алармена ситуация, описана в четирите режима, се включва вградената сирена и допълнителните устройства, ако има такива, за определено време / 2 или 4 минути определено при инсталирането на централата/. Алармата може да бъде прекратена предварително с натискането на който и да е от двата бутона на дистанционното управление.
В зависимост от натиснатия бутон системата остава в съответния режим - включена или изключена. При прекратяване на алармата ако съответната зона е още сработила - например отворена врата или дефектирал датчик, съответната зона се игнорира до нейното възстановяване. Тази възможност на системата се използва в следния случай, например: централата се включва след излизане, но някоя от зоните е дефектна /има постоянно сработил датчик или е отворена охранявана врата/. В този случай 6 секунди след включването централата ще алармира. Възможни са две реакции - изключва се алармата и се проверява по алармената памет, точно в коя от зоните е причината. Другата възможност е отново да се натисне бутона за включване след настъпване на алармата, при което алармата се прекратява и дефектната зона се игнорира, като остават да се охраняват другите зони, т.е възможно е частично охраняване до отстраняване на повредата, като същевременно повредата не може да бъде пропусната.
5. Проверка на последните аларми
При натискане и задържане на десния бутон повече от 4 секунди се влиза в режим на проверка на последните аларми. В този режим се издава един продължителен и един къс тих тон, а зоните показват от къде е предизвикана алармата. Всяко следващо натискане на десния бутон предизвиква индикация на предната аларма, като се издава един по-дълъг тих тон. Излизането се извършва с натискане на левия бутон, или автоматично след 30 секунди.
6. Програмиране
Влизането в този режим се извършва с едновременното натискане на левия и десния бутон за повече от 4 сек. Така се програмират зоните за специалните режими, силата на тихия тон, и времето на аларма и зоните с функция “камбанка”. Самото програмиране е описано в инструкцията за монтажа.
Излизането е отново с двата бутона за 4 сек. или автоматично след 30 секунди. Не използвайте този режим ако не сте запознати.
7. Паника
При задържане на левия бутон за повече от 4 секунди се предизвиква аларма. Тя може да бъде прекратена по начините описани в т.4.
8.”Камбанка”
Тази функция се задава по време на програмиране. За избраните зони – обикновено зоната на входната врата – при всяко отваряне, когато централата не е в режим на охрана, се издава накъсан тих тон за предупреждение, че някой влиза. Обикновено се използва в офиси или магазини при липса на постоянна видимост към входната врата. По подразбиране функцията е включена към първа зона и ако ви пречи трябва да се изключи от режимите за програмиране.
9.Смяна на батерия
Ако обхвата на дистанционното управление падне драстично или при варианта с динамичен код, при изключване на системата, се издаде двоен звук, като при “камбанка” е необходимо, батерията на дистанционното да се замени.

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай