Категории

Производители

GSM модул за управление на алармена система чрез SMS


Цена:
249,60 лв с ДДС

BSM007

SIEMENS MODULE

GSM модул за връзка с алармена система. Изпращане на SMS съобщение за задействана аларма и изпращане на SMS команди до охранителната система. Възможност за дистанционно активиране и деактивиране на зоните на алармената система чрез SMS / GSM.


- 4 входа с възможност за програмиране на входното ниво
- 2 изхода (отворен колектор)
- 3 номера за позвъняване
- контрол на изходите с SMS команди
- контрол на изходите с DTMF команди

Пин кода на SIM картата трябва да бъде изключен.
За изпращане на SMS трябва да бъде въведен номера на Service Centres.
M-TEL: +35988000301
GLOBUL: +35998100000

 

I. Програмиране на номерата на позваняване.
1.Поставя се jumper prog (показан на фиг.1), което се индецира със запалване на червеният светодиод (модула е в режим на програмиране).
2.Програмирането на номерата за позвъняване и конфигурацията на модула става с изпращането на SMS –си със следният формат:
SMS-са започва със цифра от 1 до 3 следва пауза(шпация) и номера на който се позвънява.
Пример: 1 0898xxxxx
2 0898xxxxx
3 0898xxxxx
Ако искаме да премахнем вече записан номер изпращаме SMS ,който започва с цифрата от 1 до 3 следва интервал и нула.
Примери:
1 0
Премахва номера записан като първи.
2 0
Премахва номера записан като втори.
Когато модула прочете коректно изпратения SMS се чува еденичен тон.
jumper prog се премахва (червения светодиод не свети) модула е готов за работа.


II.Конфигуриране на модула
1.Поставя се jumper prog (показан на фиг.1), което се индецира със запалване на червеният светодиод
(модула е в режим на програмиране).
2. Изпраща се SMS в който се записват 7 цифри ,които служат за конфигуриране на модула,като се
започва със цифрата 4 последвана от пауза.
Пример: 4 0000033
Фабрично модула е конфигуриран по този начин.
Първите 4 цифри се отнасят за входовете ,както следва: първи вход се задава с първата цифра и т.н.
0- входа се задейства с маса.
1- входа се задейства с +12В.
За конфигуриране на входовете се ползват Jumer1,Jumper2,Jumper3,Jumper4,като ако входа се задейства с
+12В съответния Jumper се маха.
Петата цифра разрешава при 1 или забранява при 0 изпращането на SMS.
Шестата и седма цифра служат за парола за достъп с SMS и DTMF.
Когато модула прочете коректно изпратения SMS се чува еденичен тон.
jumper prog се премахва (червения светодиод не свети) модула е готов за работа.


III. Изпращане на DTMF команда.
Позвънява се на модула и след ,като се чуе еденичен тон се набира съответната команда.При коректно възприета команда се чува еденичен тон.
Формат на командата: xxxxxxx
Първата цифра показва номера на изхода (първи или втори),следва {*} за включване на зададения изход или {#} за изключване на зададения изход ,две цифри за парола и до три цифри за време на задействане в минути,накрая зафършваме с {*}.
· * включва зададения изход
· # изключва зададения изход
Пример: 1*3302*
Задейства първи изход за 2 минути
2#33*
Нулира втори изход
Ако сгрешим формата на командата нулираме текущото набиране с {#} и набираме наново командата по посочения формат.

 

IV. Изпращане на SMS команда.
Първата цифра показва номера на изхода ,следва {*} за включване на зададения изход или {#} за изключване
на зададения изход ,две цифри за парола и до три цифри за време на задействане в минути,накрая
зафършваме с {*}.
· * включва зададения изход
· # изключва зададения изход
Пример: 1*3302*
Задейства първи изход за 2 минути
2#33*
Нулира втори изход

 


V.Първоначално пускане на модула.
Поставя се SIM карта в модула (отваря се пласмасовата кутия на модула и се маха долния капак)
Ред на включване на модула:
Първо се включва куплунга на батерията (показано на фигура1,куплунга на батерията е на задната страна на кутията),след което се подава захранване към модула.
Изключването на модула се извършва в обратния ред(прекъсва се захранването на модула и се изважда куплунга на батерията)
При първоначално включване на модула (след като е спазен горепосочения ред) след около 30 секунди модула е готов за работа (модула издава двоен звук и жълтия светодиод мига ).


V.Работа на устройството:
При задействане вход на модула се позвънява на зададените номера(при отваряне на линията се чуват тонове,като броят им отговаря на номера на задействания вход) и се изпраща SMS ако е разрешено в конфигурацията.

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай